×

Messaggio

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Fiu Gaddhura: cali sviluppu pa Tèmpiu/ Fiu Gallura: quale sviluppo per tempio

Categoria: Comunicati

Olbia-Tempio-500x300-px-web

Fiu Gaddhura: cali sviluppu pa Tèmpiu/ Fiu Gallura: quale sviluppo per tempio
A la zintili attinzioni di li mezi d'infulmazioni,

lu Fronte Indipendentista Unidu innant' a l'ex Palazzina Comando e prugghjetti di sviluppu pa lu paesi

Lu Fronte Indipendentista Unidu riciì cun faori la rezenti dilibbara di lu cunsiddu comunali timpiesu innat' a la dilazioni pa lu Protocollo di Intesa cu lu Demàniu. Comu si sa, l'accoldu privvedi la làssita di l'Ex Palazzina Comando pa pudenni poi dispunì l'Alma di li Carabbinéri. Rigaldu lu Demàniu, ammintemu lu sgarrigabarili innant'a la comunitai pa l'ex Base USAF di Limbara, cunsighenzi dannosi pa Tempiu casgiunàti da lu disgraziatu Federalismu Demaniali a l'italiana a opara di Roberto Calderoli (Lega Nord).

Pa la sustanzia di Procollo e prugrammazioni tarratoriali, ghjudichemu come signu di gistioni inetta lu présgiu di sustinè pa svultà lu frabbicu in caselma e, impultanti, li mancati benifìzi di cantu ghjà invistutu gràzi a cuntribbutti europei pa cilca 2,8 milioni di euro. La Palazzina è accultu-accult' a lu schèlitru rugghjinosu in pussessu di lu Sacru Cori da più di dec'anni, subbra un tarrenu dunatu da lu Comuni a la fini di l'anni '90, e chi cuntribbui a smannà li prubblemi di La Pischinaccia. La ghjésgia chi 'eni, intantu, sighi a ricì sustegnu comu lu finanziamentu palt' e più pùbblicu di la Ras, innant' a ca' la Cei cumpalticiparà in tuttu pa un caltu. Chistu canali di finanziamentu innant' a lu territoriu s'insèri in un più lalgu disegnu pa La Pischinaccia; comu suttilineatu a lu momentu di la prisintazioni, appuntu, "lu cumpèndiu s'agatta accultu-accultu a la ghjésgia noa di lu Sacru Cori undi li trabaddi torrarani a paltì a momenti".

Anda dittu chi "lu momentu" and' addananzi da 15 anni e, sempri conti a la manu, ogghj pa cumprì la ghjésgia si spendini 900.000 euro di la RAS. In rifirimentu a l'affidamentu di li 15 ettari di Rinagghju, sìmbolichi li dichiarazioni di Frediani - M'augurigghju chi abà la Ghjésgia reschia a fa lu chi nè li manègghji nè l'impresari so risciuti a fa ill'ultimi 50 anni - chi ponini cussì lu mandatu soiu fora da lu manègghju o cuncidendili ghjustivicazioni palticulari. Lu pruppòsitu di lu Sìndacu, pa iscinni da li mancanzi di manegghji pùbblichi e imprisàri, è lu turismu religiósu ch'ammenta umbè Crisponi: da un latu, l'ugghettu "eticu-zivili" di la Cunvenzioni no meddu diffinutu; da l'altu, l'azioni cuncreta pa mezu di una ONLUS criata apposta.

A lu prugghjettu di lu Sacru Cori spetta da palti nostra un'analisi siparata. Pa lu Protocollo di Intesa ugghjettu di dilazioni, a lu Comuni andaria l'ex prisgiona La Rutunda, un alta ruina chi si doaria sistemà agattendi finanziamenti ditilminati o impignendini di sói, sighì cu l'uffìzi la buròcrazia di lu casu e illu paristantu pinsà a la galdania. Li livélli di guvelnu supirióri, più e più chissu statali, facini lu chi li pari e li piaci intrendi in pussessu di opari cumpriti e chi funzionani cun tutt'alta dìstinazioni, invistendi alti folzi chi doariani andà cun pruvvettu a lu sviluppu soziueconomicu di lu paesi, pigghjurendi cussì li cundizioni di la finanzia pùbblica di lu locu ghjà abbastanzia bistrasciata. Proppiu pa chistu, la rassigurazioni d'esse chena uttinimenti a cuntaduria e lu essu di ugualitài di lu scàmbiu parini finti, cantu ridìculi, rassigurazioni. Illa sustanzia patrimuniali, lu contu di costi-pussibilitai pa la comunitai, lu pesu di lu turrà a distinà la Palazzina e sistemà La Rutunda, lacani cunsighenzi cun tuttu di la folma di la cuntaduria e, ligghjendi lu Protocollo, puru in mànera preoccupanti pa Tempiu.

In palticulari, a la boci Pesi Finanziari (art. 6) si prizzisa chi lu Protocollo "no cumpolta pesi finanziari a carrigu di li palti" (piccatu, datu lu divessu valori di trattamentu abà tra Palazzina e La Rutunda) francu poi agghjungghj chi "pussibili pesi finanziari da li singuli cuntratti attuativi (cioè lu cori di lu scàmbiu, li cunsighenzi di l'indirizzu pùbblicu) di li prizidenti alticuli 3 e 4 sarani tutti a carrigu di lu Comuni". Illu mattessi modu, illu punto Leghi (art. 5), laca ancora più a bucca abbalta privvidè chi Comuni e Demàniu "si impegnan' a accuncià a la bona, illu prinzipali intaressu pùbblicu, 'ugna eventuali lega chi doaria iscì a campu da li cuntratti palticulari in applicazioni di l'accoldu". Da più di un annu, lu Fronte Indipendentista Unidu sighi la chistioni e s'è esprimutu a pruppositu, palticippendi li siduti pubblichi e cumincendi un cunfrontu cu l'amministrazioni chi - a ispissu in mala manéra - ha pilmissu d'aè un cuadru più chjaru di la situazioni e più infulmazioni innant' a lu paesi nostru. L'impegnu di lu Statu ill'impuarà lu patrimoniu cumunu e rindì la gistioni strutturali di la comunitai più difficultosa no è una nuitai, comu no lu so curadori pigghjati a li prissioni, debbuli ill'uppusizioni e dudósi ill'intaressi siguti.

Innant'a la Palazzina e lu sviluppu di dumani di La Pischinaccia, paricchji 'olti lu essu prisintatu pa lu paesi è parutu visticultu. Pa un paesi chi mirìa innant' a lu ricuparu e l'intrati da li capitali soi, la prummuzioni di lu locu e lu midduramentu di silvizi pubblichi e priati in turismu e cultura, lu caminu di Folzi Almati, Ghjésgia e Vuluntariàtu laca, come minimu, abbaddati. Chistu vali ma, anda dittu, sconta puru divessi vìnculi chi pesani innant'a lu manegghju comunali e la difficultai a ricuparà e valurià un locu mannu, ingangrinutu puru da la lega cu l'ATI sassaresa chi ha radici illu mandatu passatu. Cunfilmemu chi l'attinzioni innant' a chisti algumenti sigarà a esse massima e rinuemo l'appogghju a la pupulazioni pa la difesa e lu sviluppu di la comunitai.

Fronte Indipendetista Unidu Gaddhura

 

“Sa Die de sa protesta”: il 28 aprile il Fronte Indipendistista Casteddu con Sa Domu #28A

Categoria: Comunicati

Cagliari-500x300-px-web

“Sa Die de sa protesta”: il 28 aprile il Fronte Indipendistista Casteddu con Sa Domu #28A

È nato il 12 dicembre dello scorso anno, ma da quel giorno diversi giovani studenti universitari e medi riunitisi sotto la sigla “Studentato Occupato Sa Domu” ha ridato vita al quartiere cagliaritano di Castello. Un gruppo di giovani spinti dalla volontà di voler superare in modo costruttivo i problemi che colpiscono ogni giorno il cuore del diritto allo studio.
Rivendicare i propri diritti, combattere i tagli all'istruzione, impegnarsi per la mancanza di alloggi per gli studenti universitari, fare cultura, confrontarsi sono le attività per le quali i giovani de Sa Domu quotidianamente spendono le loro energie. Tutto questo non solo è legittimo, è anche doveroso.
Davanti alla mozione di sgombero immediato de Sa Domu, firmata da due consiglieri comunali di Cagliari Futura (un cartello che mette insieme Udc e Fratelli d'Italia), il Fronte Indipendentista Casteddu non può che unirsi alla protesta. È per questo che il 28 aprile alle 17.30 gli attivisti del FIU Casteddu saranno davanti al comune uniti nella lotta ai ragazzi de Sa Domu. Chiudere una spazio indipendente di ricerca e formazione, chiudere uno spazio sociale e culturale che ha visto studenti e popolazione ridare vita a questa città è inaccettabile.
Come Fronte Indipendentista Casteddu non crediamo ci sia modo migliore di ricordare Sa die de sa Patria Sarda se non quello di essere al fianco degli studenti, le forze sane della nostra Nazione. Invitiamo pertanto tutti i nostri simpatizzanti a essere presenti al sit-in organizzato da Sa Domu per il 28 aprile alle 17.30 davanti al comune di Cagliari.

Fronte Indipendentista Unidu Casteddu

 

Tàtari in tundu organizza Flash mob "sa die in tundu"

Categoria: Comunicati

IMG 4949889664771

Tàtari in tundu organizza Flash mob "sa die in tundu"

Alla cortese attenzione degli organi di informazione, 

L’associazione culturale Tàtari in tundu organizza il flash mob “Sa die in tundu” in piazza Tola domenica 26 alle ore 10:30.

Sa die in tundu è un evento collettivo, semplice ma efficace: tanti cerchi di persone in tutta l’isola, ma non solo, in contemporanea nei giorni intorno al 28 di aprile (Sa die de sa Sardigna). L’iniziativa è apartitica, è organizzata dall’associazione “sa die in tundu” formata da cittadini con differenti appartenenze politiche, culturali, territoriali. Dappertutto i sardi formeranno dei cerchi per festeggiare Sa Die de sa Sardigna. Le foto dei cerchi verranno raccolte nel sito www.sadieintundu.net

Abbiamo scelto Piazza Tola perché qui all’inizio del 1800 venne barbaramente torturato e ucciso il patriota sardo Frantziscu Cillocco. Il cerchio servirà a ricordare e rinverdire la memoria storica della sollevazione popolare repubblicana, antifeudale e indipendentista che scosse la Sardegna tra Settecento e Ottocento combattendo il blocco coloniale di feudatari, piemontesi e prinzipales sardi.


Tutti i cerchi umani realizzati in quella giornata rappresenteranno il nostro popolo e la sua storia. Sa die in tundu non è nient’altro che un flash mob diffuso organizzato e realizzato da un popolo intero, un modo per sentirsi parte di un destino condiviso e di raccontarlo al mondo attraverso i social network e i nuovi media. Un modo come un altro per restituire fiducia a noi stessi attraverso la forza delle relazioni, un modo per raccontare il senso della circolarità per le nostre comunità e per il nostro popolo.

I cerchi così realizzati potranno essere condivisi e pubblicati sui social network (l’hashtag ufficiali dell’iniziativa è #sadieintundu, il profilo su facebook è www.facebook.com/sadieintundu, quello su twitter @sadieintundu).

Tàtari in Tundu 

Fronte Indipendentista Unidu

IMG 4949889664771

 

 

BONO: comunicato di ADICONSUM

Categoria: Comunicati
 

Prosegue la campagna nazionale del FIU contro l’occupazione militare.

Categoria: Comunicati

Z Militari 300x210

Sabato 18 aprile, alle ore 17.00, nella sala Aligi Sassu a Thiesi si terrà un incontro sull'occupazione militare in Sardigna. Con questa iniziativa e il successivo dibattito, il Fronte Indipendentista Unidu rimarca come fondamentale per la nostra Nazione la radicalizzazione territoriale del dibattito sull'occupazione militare, riproponendo questioni che sono più impellenti che mai quindi da sempre al centro dell'agire politico dell'organizzazione.
Proseguiamo nella lotta come da nostro programma politico:
dopo l'incontro organizzato a Casteddu lo scorso maggio sul PISQ, passando per la manifestada natzionale di Capo Frasca di settembre e il processo di Lanusei, il Fronte Indipendentista Unidu invita alla partecipazione sia a questo che a tutti gli altri momenti, in quanto necessari per poter rendere il più leggibile possibile al nostro popolo ciò a cui viene sottoposta la Sardigna da decenni: predazione ambientale, diseconomie croniche, sottosviluppo, malattie e spopolamento. E' necessario che quante più parti del nostro Popolo prendano coscienza del fatto che l'occupazione militare è la cartina tornasole di tutto il sottosviluppo della Sardigna; per questo la campagna contro l’occupazione militare non può che essere permanente e strutturata nei territori, come lo è l'opera di sfruttamento della Sardigna, che vede nell'industria bellica, addestrativa e sperimentale il fiore all'occhiello del dominio italiano che opera direttamente con le proprie strutture o garantisce nella sua Colonia la tranquillità degli affari per conto e interesse, ad esempio, della NATO.
Il Fronte Indipendentista Unidu ritiene vitale l’emancipazione del Popolo Sardo dalla schiavitù dell’industria bellica in un percorso di affrancamento complessivo dallo Stato italiano che guardi ad un futuro di Indipendenza e prosperità.
All'iniziativa saranno presenti Cesare Contu, relatore del Fronte Indipendentista Unidu, e Gianfranco Sollai, avvocato di parte civile nel processo per disastro ambientale contro il Poligono Interforze del Salto di Quirra.

Fronte Indipendentista Unidu

 

Pagina 9 di 28

Accesso redazione

Utenti online

Abbiamo 79 visitatori e nessun utente online

Utente